Metosel on juba 90 aastane kogemus suurköögiseadmete tarnimisel. Oleme oma valdkonna turuliidrid Põhjamaades, Balti riikides ja Beneluxi-maades. Kuulume ALI-gruppi. Metosel on 750 töötajat üheksas erinevas riigis.

E-poe tingimused

Seisuga 01.01.2021

I Üldsätted

1. Käesolevad Metos Aktsiaseltsi (registrikood 10307573, asukoht Saha tee 18, 74201 Loo alevik, Harjumaa; tel 6 500 740 E-R 08.00-16:30; e-post metos.estonia@metos.ee; edaspidi müüja) e-poe tingimused (edaspidi tingimused) reguleerivad müüja poolt hallataval veebilehel www.metos.ee (edaspidi veebileht) oleva e-poe (edaspidi e-pood) kasutamisest tulenevaid õigussuhteid.
2. Tingimused kehtivad kõikide majandus-või kutsetegevuses tegutsevate isikute suhtes (edaspidi ostja), kes kasutavad e-poodi või ostavad e-poest kaupa, sõlmides selleks veebilehe kaudu müüjaga müügilepingu ning soovivad kauba tarnet Eesti Vabariigi piires.
3. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
4. Tingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse e-poe kasutamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Kui mõni tingimuste punkt peaks osutuma kehtetuks õigusaktidega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see tingimuste ülejäänud punkide kehtivust.
5. Müüja jätab endale õiguse antud tingimusi muuta, täiendada ja kehtestada lisatingimusi, sealhulgas kaubavaliku ja -info ning hindade osas. Nimetatud muudatused ning täiendused jõustuvad alates nende avaldamisest veebilehel.
6. Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele asjakohastele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

II Hinnad

7. Kõik e-poes toodud hinnad on eurodes ega sisalda käibemaksu.
8. Kõik e-poes toodud hinnad kehtivad kauba müüja laost tarnimise korral ning sisaldavad transpordipakendi kulusid. Hinnad ei sisalda kauba transpordi- ja paigaldamiskulusid ega koolituskulusid kauba kasutamise õpetamiseks.
9. Ostule, mille hind ilma käibemaksuta jääb alla 500 EUR (viissada euro), lisandub veokulu summas 10 EUR (kümme eurot), mis tuleb ostjal tasuda enne kauba tarnimist. Ostule, mille hind ilma käibemaksuta on 500 EUR (viissada eurot) või rohkem, veokulu ei lisandu. Arusaamatuste vältimiseks – käesolevas punktis sätestatu nagu ka e-poes toodud hinnad kehtivad eeldusel, et kaup tarnitakse Eesti Vabariigi piires.
10. Müüjal on õigus teha hindades muudatusi, ennekõike, kuid mitte ainult, kui valuutakursid, käibemaksumäär, tootmiskulud, impordimaksud või muud maksud või lõivud, mille üle puudub müüjal kontroll, muutuvad enne tarnetähtaega. Nimetatud muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest veebilehel.
11. Kui tellimus on esitatud enne hinna muutmist müüja poolt, kohaldatakse müüja ja ostja vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse vormistamise ajal kehtinud hinda.

III Kauba ostmine ja e-poe tehnilised etapid

12. E-poe kaubavaliku ja -infoga on võimalik tutvuda veebilehe menüüpunkti „Tooted“ all asuva kataloogi kaudu või sisestades otsitava kauba või kaubarühma nimetuse veebilehe ülaosas asuvale otsinguväljale. Sobiva kauba valimisel abi ja lisateabe saamiseks saab ostja pöörduda müüja müügipersonali poole (E-R 8.00-16.30, tel 6 500 740, e-post, metos.estonia@metos.ee).
13. E-poest on võimalik osta üksnes kaupa, millele on lisatud link „Lisa korvi“.
14. Soovitud kauba leidmisel e-poest tuleb vajutada lingile „Lisa korvi“, misjärel saab ostja otsustada, kas valida link „Vaata ostukorvi“ või „Jätka ostmist“. Ostukorvis on ostjal soovi korral võimalik muuta ostukorvi sisu, sealhulgas muuta valitud kauba kogust ja kaupa ostukorvist eemaldada, vajutades vasakul pool toote juures olevat risti.
15. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostjal vajutada lingile „Edasi“ ning täita veebilehel kuvatavad nõutud andmeväljad, sealhulgas sisestada oma kontaktandmed, valida sobiv kauba tarnemeetod ja makseviis. Enne tellimuse esitamist peab ostja lugema ja nõustuma veebilehe müügitingimustega, kui linnuke on kasti märgitud, saab vajutada lingile „Esita tellimus“. Kauba eest pangalingi kaudu tasumise korral suunatakse ostja automaatselt vastava panga internetipanga veebilehele. Pärast makse sooritamist (pangaülekande tegemist) tuleb ostjal väljuda internetipanga veebilehelt, vajutades lingil „Tagasi kaupmehe juurde“, misjärel suunatakse ostja tagasi e-poe veebilehele.
16. Pärast ostja poolt kauba eest tasumiseks tehtud makse ja muude tellimusele kohalduvate kulude laekumist e-poes näidatud müüja pangakontole, loetakse ostja tellimus koheselt esitatuks. Ostja ja müüja vaheline kauba müügileping loetakse sõlmituks, kui müüja on saatnud punktis 17 viidatud tellimuse kinnituse. Mistahes kahtluste vältimiseks – ostetud kauba omand jääb müüjale kuni (i) kauba eest ostuhinna ja muude tellimusele kohalduvate ja ostja poolt tasumisele kuuluvate kulude täieliku tasumiseni või (ii) kauba ostjale üleandmiseni, kumb iganes tingimus saabub hiljem.
17. Pärast tellimuse esitamist ja ostuhinna ja muude kohalduvate kulude tasumist kontrollib müüja viivitamatult, kuid mitte hiljem kui järgneval tööpäeval tellitud kauba saadavust ning tarnimisvõimalusi ning, kui kauba tarne on võimalik, saadab ostja poolt sisestatud e-posti aadressile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ostuhinna ja muude kohalduvate kulude laekumisele järgneval tööpäeval, tellimuse kinnituse.

IV Kauba tarnimine

18. Ostetud kauba eeldatav tarneaeg määratakse punktis 19 nimetatud ostjale saadetavas tellimuse kinnituses. Müüja eeldus on, et ostja tuleb kaubale ise järele. Kui ostja soovib kauba tarnimist ostja poolt näidatud asukohta (mis peab asuma Eesti Vabariigi piires), siis toimub vastav vedu ostja riskil – müüja ei vastutata kauba juhusliku hävimise ega kahjustumise eest, sealhulgas põhjusel, et kaup kahjustus vedaja süül, ega vedajast tingitud mistahes viivituste eest. Müüja tarnimiskohustus piirdub kauba üleandmisega müüja mõistliku hinnangu alusel usaldusväärsele vedajale/kullerile arvestusega, et tavapärases olukorras peaks kaup ostjale jõudma müüja poolt ostjale lubatud tähtaja piires.
19. Kui ostja on seda soovinud, tarnib müüja ostjale kauba ostja poolt näidatud asukohta. Müüja tarnib sellisel juhul kas isiklikult või selleks kolmandaid isikuid, sealhulgas kulleriteenust kasutades tellimuse kinnituses märgitud või muul ostjaga kokkulepitud ajal ostja poolt tellimuse vormistamisel sisestatud tarneaadressile.
20. Juhul, kui ostetud kaup on müüja laos kohapeal olemas (nn laokaup), tarnitakse see ostjale üldjuhul 7-14 (seitsme kuni neljateistkümne) tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse esitamisest ostjale. Müüja laost kauba väljastamise täpsest kuupäevast teavitab müüja ostjat tellimuse kinnituses.
21. Kui ostja on nõustunud müüja lattu tellitud kaubale ise järele tulema, kuid ei tee seda hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast müüja poolt tellimuse kinnituses sätestatud või, kui müüja ja ostja leppisid pärast müüja tellimuse kinnitust kokku kauba üleandmise erinevas kuupäevas, siis vastavalt pärast müüja ja ostja vahel kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupa. Müüjal on sellisel juhul õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda, esitades punktis 23 sätestatud korras ostjale taganemisavalduse, ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulud) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

V Müüja taganemisõigus

22. Müüjal on lisaks punktis 21 nimetatud juhule õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata, kui:
22.1. müüjale saab mistahes ajahetkel (sealhulgas ka juhul, kui vastav asjaolu ilmneb pärast tellimuse kinnitamist) teatavaks, et kaup on müüja, müüjale tarnija või tootja laost otsas;
22.2. kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu, sealhulgas juhtudel, kui süsteemiveast tulenevalt on e-poes pakutava kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja müüja ei ole kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt kaubale kehtestatud allahindlusega;
22.3. ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele või soovitakse kaupa tellida väljapoole Eesti Vabariigi territooriumi;
22.4. esineb mistahes muu põhjus, mis muudab tellimuse täitmise müüja jaoks võimatuks või oluliselt raskendatuks.
23. Müügilepingust taganemiseks esitab müüja mõistliku aja jooksul pärast punktis 22 nimetatud taganemise aluseks olevast asjaolust teadasaamist ostja poolt sisestatud e-posti aadressile taganemisavalduse.
24. Kui müüjal ei ole punktis 22 nimetatud ühe või mitme asjaolu esinemisel võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete kaudu ühendust ning tagastab ostja poolt kauba eest tasutud hinna ja muud ostja poolt müüjale ette tasutud tellimuse täitmisega seotud kulud ostjaga kokkulepitud arvelduskontole.

VI Ostja taganemisõigus ja kauba tagastamine

25. Ostjal on õigus müüjaga e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda, kui ostetud kaup ei vasta tellimusele või on defektne.
26. Ostja taganemisõigus ei kehti kohandatud kaupade, erikaupade ning kaupade suhtes, mida ei saa nende olemuse tõttu tagastada.
27. Müügilepingust taganemiseks peab ostja saatma müüja e-posti aadressile (metos.estonia@metos.ee) või postiaadressile (Saha tee 18, 74201 Loo alevik, Harjumaa) 8 (kaheksa) päeva jooksul arvates kauba vastuvõtmisest põhjendustega taganemisavalduse.
28. Ostja on kohustatud müügilepingust taganemisel müüjale kauba tagastama müüjaga eelnevalt kooskõlastatud ajal. Müüja tagastab ostjale kauba eest tasutud hinna ja võimaliku veokulu. Juhul, kui ostja taganeb standardse kauba osas sõlmitud müügilepingust vastaval kaubal müüjast sõltumatul põhjusel esineva defekti tõttu, tagastab müüja ostjale 80% kauba eest tasutud hinnast.

VII Vastutus

29. Ostjal on võimalik kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse (edaspidi puudus) korral tugineda õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahenditele arvestades käesolevates tingimustes sätestatud piiranguid.
30. Kui õigusaktides ei ole sätestatud imperatiivselt teisiti, vastutab müüja üksnes sellise puuduse eest, mis oli olemas kauba ostjale üleandmise hetkel ja mida ei olnud ostjal võimalik tavapärase hoolika kauba ülevaatamise ja kontrollimise käigus avastada ning mis ilmneb 1 (ühe) kuu jooksul arvates kauba üleandmisest ostjale. Välja arvatud, kui kohalduva õiguse imperatiivsetest sätetest tuleneb teisiti, vastutab müüja üksnes ostjale kaasnenud otsese kahju eest ning müüja vastutus on piiratud ostja poolt kauba eest tasutud ostuhinnaga.
31. Ostja peab müüjat puudusest 1 (ühe) nädala jooksul pärast seda, kui ta puudusest teada sai või pidi teada saama teavitama, esitades müüja e-posti aadressile (metos.estonia@metos.ee) või postiaadressile (Saha tee 18, 74201 Loo alevik, Harjumaa) pretensiooni, mis vastab punkti 32 nõuetele.
32. Ostja on kohustatud pretensioonis märkima:
32.1. oma nime ja kontaktandmed;
32.2. pretensiooni kuupäeva;
32.3. kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva;
32.4. puuduse ja selle avastamise kirjelduse (võimalusel lisama fotod);
32.5. viite tellimuse kinnitusele;
32.6. nõude, mille müüjale esitab.
33. Juhul, kui ostja ei täida punktides 31 ja 32 nimetatud kohustusi, kaotab ta õiguse puudusele tugineda, välja arvatud, kui õigusaktides on imperatiivselt sätestatud teisiti.
34. Kui müüja on teinud pretensioonist lähtuvalt kulutusi (näiteks ekspertiisi kulud, transpordi kulud jmt) seoses kaubaga, mis on tegelikult puudusteta või on selliste puudustega, mille eest müüja punkti 35 kohaselt ei vastuta, võib müüja nõuda ostjalt vastavate kulutuste hüvitamist.
35. Müüja ei vastuta:
35.1. kauba varjatud puuduste eest, millest müüja ei olnud enne kauba ostjale üleandmist teadlik;
35.2. kaubal ilmnenud selliste puuduste eest, mille puhul ostja teadis või pidi teadma kaubal vastavate puuduste esinemisest või esinemise võimalustest;
35.3. kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud ostja süül (sealhulgas hooletusest) või kui puudus on tekkinud kauba mittesihipärase või ebamõistliku kasutamise või hooldamise tagajärjel;
35.4. kauba tavapärase füüsilise kulumise tagajärjel tekkinud puuduste eest;
35.5. kahjude eest, mis on tekkinud puudusega kauba tarnimise tõttu või kauba tarnimisega hilinemise tõttu. Muu hulgas ei vastuta müüja kauba tarnimise hilinemise eest juhtudel, kui kauba tarnimiseks kasutatakse kolmandat isikut, kellele on kaup üle antud õigel ajal, kuid tarnimise viibimine on tingitud asjaoludest, mida müüja ei saanud mõjutada või ette näha;
35.6. kaudse kahju eest, sealhulgas puudusega tootest või selle kasutamisest tingitud kahjude, sealhulgas saamata jäänud tulu, eest.

III Müügigarantii tingimused

36. Lisaks tingimuste punktis 30 sätestatud müüja vastutusele kehtib kaubaks oleva(te) seadme(te) suhtes müüja poolt antav müügigarantii (edaspidi garantii), mille tingimused on ostjale kättesaadavad elektrooniliselt e-poes.
37. Garantii kehtib üksnes ostetud kauba esmaomanike (ehk siis isikute, kes omandasid kauba e-poe kaudu vahetult müüjalt) suhtes Eesti Vabariigis.
38. Garantiitähtaeg uutele seadmetele on 1 (üks) aasta ja kasutatud seadmetele 3 (kolm) kuud. Garantiiaeg algab kauba ostjale üleandmisest. Garantiitähtaja kehtivust on garantiile tuginemise korral kohustatud tõendama ostja.
39. Garantiiga on hõlmatud garantiitähtaja jooksul ilmnevad seadmete rikked, mis on põhjustatud seadmete valmistamisel kasutatud tooraine-, ostutoodete- ja valmistusvigadest. Sellised rikked kõrvaldatakse garantiikorras tasuta (välja arvatud punktides 43- 45 sätestatud kulud).
40. Garantii ei hõlma seadmete rikkeid, mis on tingitud:
40.1. seadmete väärast transportimisest, mittenõuetekohasest tõstmisest või teisaldamisest ja seadmete paigalduseeskirjade eiramisest (välja arvatud juhul, kui rike tekkis seadme paigaldamisel müüja volitatud isikute poolt);
40.2. seadme kasutaja poolt tahtlikult või hooletusest;
40.3. seadmete kasutamis- ja hoolduseeskirjade eiramisest;
40.4. seadmete mittesihipärasest kasutamisest;
40.5. seadmete oskamatust remondi- või hooldustöödest selleks volitamata isikute poolt;
40.6. müüjast sõltumatutest asjaoludest, nagu näiteks liiga suur veekaredus, mittevastav veesurve, elektrivoolu pinge kõikumine jmt;
40.7. kasutajapoolsetest seadmete mittenõuetekohastest hoiutingimustest (näiteks miinustemperatuur);
40.8. muudest ostjast põhjustatud asjaoludest või asjaoludest, mis ei seondu kauba tavapärase sihtotstarbelise kasutamisega harilikes tingimustes.
41. Garantii ei laiene seadme detailidele, mis purunevad või vajavad väljavahetamist tavapärase kulumise tagajärjel, nagu näiteks lambid, tihendid, filtrid, juurviljakoorija koorimisketta pind jmt.
42. Seadme garantiiremondi tellimiseks tuleb ostjal pöörduda garantiitähtaja jooksul arvates vastavast rikkest teadasaamisest viivitamatult müüja poole, esitades müüjale või müüja nõudmisel seadmeid remontivale hoolduskeskusele remonditaotluse.
43. Ostja kohustub kaalult kerged ning vee- ja vooluvõrgust lihtsasti eemaldatavad seadmed omal vastutusel ja kulul toimetama garantiiremondiks remonditöökotta. Kohtkindlaid ja statsionaarseid seadmeid remonditakse võimaluse korral nende paigalduskohas.
44. Kõikide garantiikorras parandatud seadmete transport remonditöökojast toimub ostja poolt või tema kulul ja ostja riisikol.
45. Seadmete garantiiremont teostatakse reeglina normaaltööaja (E-R 9.00-17.00) jooksul. Ostja soovil teostatakse grantiiremont erandkorras väljaspool normaaltööaega, millisel juhul kohustub ostja hüvitama sellest tingitud lisakulud.
46. Garantiikorras väljavahetatud seadmete osad ja detailid kuuluvad müüja omandisse ja müüjale tagastamisele.
47. Garantiiremont ei sisalda seadme korralist hooldust ega hõlma kulutusi, mis tekivad seadme kasutamis- ja hoolduseeskirjade täitmisel.
48. Garantii ei kata mistahes kahju, mis on põhjustatud seadme rikkest tulenevalt.

IX Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

49. Veebilehe kasutama asumisega (st ka e-poest ostu sooritamata) annab ostja müüjale nõusoleku tema andmete töötlemiseks kooskõlas antud tingimuste ja kehtivate Eesti Vabariigi õigusaktidega.
50. Müüjal on õigus töödelda andmeid, sealhulgas isikuandmeid, järgnevatel eesmärkidel nende saavutamiseks vajalikus ulatuses ja mahus:
50.1. e-poe kasutamine;
50.2. müügilepingu täitmine;
50.3. müügilepingu täitmise tagamine;
50.4. ostjale e-poe kasutamisega seonduvate teadete, sealhulgas teadete, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides, saatmine;
50.5. ostja paremaks teenindamiseks, sealhulgas ostja rahuolu ja eelistuste analüüsimiseks, ning tehingute tõendamiseks, mõistliku aja jooksul ostja tellimuse andmete, sealhulgas andmete tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud, säilitamine;
50.6. ostjale informatsiooni, reklaami ja pakkumiste edastamine.

X Lõppsätted

51. Tingimuste täitmisel, tõlgendamisel ja tingimustest tulenevate nõuete maksmapanekul kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
52. Tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse esmajoones heas usus peetavate läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.